tel: 81 537 59 04 - email: zbk@cell.umcs.lublin.pl

Wykłady, referaty i doniesienia wygłoszone na konferencjach

 1. Gagoś, M. (2012) Wykład: ” Pomiędzy fizyką a biologią” Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki UMK w Toruniu – wykład na zaproszenie.
 2. Bartnik M., Rój E., Głowniak K., Gagoś, M. Mazek P., SPE-HPLC/DAD analysis of xanthohumol in extracts from spent hop collected after supercritical CO2 extractionof hopcones (Humulus Lupulus L.), 8th Internationa symposium of chromatography of neotral products. May 17-20 Lublin (Poland) p 66 (poster)
 3. Gagoś M. Spektroskopowe badania organizacji molekularnej antybiotyku polienowego amfoterycyny B. Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości”. Lublin 8.06 – 10.06. 2010 r (wykład).
 4. M. Arczewska, E. Rój, M. Gagoś, A. Dobrzyńska-Inger, K. Grzęda, Spectroscopic study of molecular organization of xanthohumol in different organic solvents and pH, 2012. 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 Praga (Czechy) 2012. p 966 (poster)
 5. M. Arczewska, E. Rój, A. Dobrzyńska-Inger and M. Gagoś, Interactions of xanthohumol with phospholipids in Langmuir monolayers, 2012. 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 Praga (Czechy) 2012. p 1095. (poster)
 6. D. Kamiński, E. Rój, D. Kostrzewa and M. Gagoś, Xanthohumol crystallization, 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 Praga (Czechy) 2012. p 1217. (poster)
 7. Gagoś, M., Eksperymentalne aspekty badania procesu agregacji/krystalizacji cząsteczek biologicznie czynnych w roztworach oraz na granicy faz woda-powietrze, 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stow. Inż. i Tech. Przem. Chemicznego, 18-11 wrzesień 2011 Lublin, Materiały Zjazdowe, S07_W2, s. 78, ISBN 978-83-60988-08-4 – wykład na zaproszenie
 8. Matwijczuk, D. Kamiński, A. Niewiadomy, M. Gagoś, XVIII Lubelski warsztaty Biofizyczne w Kazimierzu n/Wisłą, 24-25 maja 2011 r., Zjawisko podwójnej fluorescencji w wybranych 1,3,4-Tiadiazolach (referat).
 9. Arczewska, M., Gagoś, M., The aggregation of amphotericin B in the lipid membranes induced by K+ and Na+ ions: Langmuir monolayers study, 8th European Biophysics Congress, 23-28 sierpień 2011, Budapeszt (Węgry), European Biophysics Journal (2011) 40 (Suppl 1):S35–S241, (P-040), s. 46. Wydawnictwo: Springer Berlin/Heidelberg. (poster)
 10. M., Gagoś, A., Matwijczuk, D., Kamiński, K., Woźniak, G. P. Karwasz, A., Niewiadomy, Badania spektroskopowe i strukturalne 1,3,4-tiadiazoli. XLI Zjazd Fizyków Polskich: program i streszczenia, Lublin, 4-9 września 2011 – Lublin : Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego : Wydawnictwo UMCS, 2011. – s. 152 – ISBN 978-83-7784-051-1 (streszczenie i wykład w sesji: biofizyka)
 11. Matwijczuk A., Gagoś, M., Microcalorimetric study of antibiotic amphotericin B complexes with Na+, K+ and Cu2+ ions, 8th European Biophysics Congress, 23-28 sierpień 2011, Budapeszt (Węgry), European Biophysics Journal (2011) 40 (Suppl 1):S35–S241, (P-041), s. 46. Wydawnictwo: Springer Berlin/Heidelberg. (poster)
 12. Arczewska, M., Gagoś, M., Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów amfoterycyny B z jonami Na+ i K+, Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości”. Lublin 2011. (poster).
 13. A., Matwijczuk, A., Niewiadomy, G. P. Karwasz, M. Gagoś. Spectroscopic study of interaction of 1,3,4-thiadiazoles with lipid membranes. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, 28-30 wrzesień, Łódź, 2010, Current Topics in Biophysics 2010 Vol. 33 (suppl B), s. 39 (poster).
 14. A., Matwijczuk, D., Kamiński, A., Niewiadomy, M. Gagoś. Spektroskopowe badania wewnątrzcząsteczkowego transferu protonu indukowanego efektami hydrofobowymi na przykładzie związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli. XVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 10-11 czerwiec 2010 : streszczenia referatów, 2010. s. 13
 15. Arczewska, M., Gagoś, M., The effect ofe K+ and Na+ ions on the aggregation of amphotericin B in the lipid membranes. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, 28-30 wrzesień, Łódź, 2010, Current Topics in Biophysics 2010 Vol. 33 (suppl B), s. 19, (poster i komunikat).
 16. Gagoś, M. Czy można chodzić po wodzie? Wszechnica naukowego ośrodka lubelskiego. Biuletyn informacyjny PAN. 2010 (16) s 102-108.
 17. M. Gagoś, Amfoterycyna B – spektroskopia nanostruktur biologicznych. Konferencja „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”, 2-6 XII 2009, IF UMK Toruń – wykład na zaproszenie.
 18. Amphotericin B – copper complexes, M. Gagoś, G. Czernel, W. I. Gruszecki, R. Kowalski, A. Niewiadomy, Europejski Kongres Biofizyczny (7th European Biophysics Congress Genoa) 10-15.07.2009 r. Genua, Włochy, European Biophysics Journal, Volume 38, Suppl. 1, 2009, s. 74. (poster i komunikat).
 19. The influence of potassium and sodium ions on the aggregation process of antibiotic amphotericin B in aqueous solution, M. Arczewska, M. Gagoś, W. I. Gruszecki, M. Dalla Serra, A. Matwijczuk, Europejski Kongres Biofizyczny (7th European Biophysics Congress Genoa) 10-15.07.2009 r. Genua, Włochy, European Biophysics Journal, Volume 38, Suppl. 1, 2009, s. 68. (poster i komunikat).
 20. G. Czernel, M. Arczewska, W. I. Gruszecki, R. Kowalski, M. Gagoś, XVI Lubelski warsztaty Biofizyczne w Kazimierzu n/Wisłą, 1-2 czerwiec 2009 r., Spektroskopowe badania efektów agregacyjnych amfoterycyny B indukowanych jonami Cu2+ i Fe3+, (referat).
 21. M. Arczewska, M. Gagoś, W.I. Gruszecki, Role of K+ and Na+ ions in aggregation process of polyene antibiotic amphotericin B as studied by means of electronic absorption and fluorescence spectroscopies, proceeding of SPIE Vol. 7185 (Single Molecule Spectroscopy and Imaging II), s.75 (poster).
 22. Gagoś, M. (2009) O wodnych biegaczach, siłach napięcia powierzchniowego i amfoterycynie B. Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki UMK w Toruniu – wykład na zaproszenie.
 23. Czernel, G., Gagoś, M., Arczewska, M., Gruszecki, W.I., Kowalski, R.: Spektroskopowe badania efektów agregacyjnych amfoterycyny B indukowanych jonami Cu2+ i Fe3+. „XVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne”, 1-2 czerwiec 2009, Kazimierz nad Wisłą – referat
 24. Matwijczuk, A., Gagoś, M., Gruszecki, W.I., Niewiadomy, A.: Efekty oddziaływania 1,3,4-tiadiazoli z błonami lipidowymi. „XVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne”, 1-2 czerwiec 2009, Kazimierz nad Wisłą – referat
 25. Gagoś, M. (2009) „O Gacku wielkouchu i Bazyliszku Jezusa”. II Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”, 2-6 XII 2009, Toruń – wykład na zaproszenie.
 26. Gagoś, M., M. Dalla Serra, W.I. Gruszecki. Dimers and aggregates of antibiotic amphotericin b by fluorescence spectroscopy. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. 2007. Łódź: Current Topics in Biophysics. 14: str. B-29.
 27. Arczewska, M., G. Czernel, R. Kowalski, W.I. Gruszecki, M. Gagoś. The influence of metal ions K+ and Na+ on the aggregation of amphotericin b in aqueous solution as studied by means of electronic absorption and fluorescence spectroscopy. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. 2007. Łódź: Current Topics in Biophysics. 1: str. B-25.
 28. Czernel, G., M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Kornarzyński, W.I. Gruszecki, M. Gagoś. Spectroscopy research of amphotericin B – cooper complexes. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. 2007. Łódź: Current Topics in Biophysics. 9: str. B-28.
 29. Grzyb, J., M. Gagoś, W.I. Gruszecki, M. Bojko, K. Strzałka. Oddziaływanie oksydoreduktazy ferredoksyna: NADP+ z błonami modelowymi. XIV Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2007. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 30. Gagoś, M., M. Dalla Serra, W.I. Gruszecki. Rezonansowe rozpraszanie światła jako metoda badań agregatów chromoforowych amfoterycyny B. XIV Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2007. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 31. Czernel, G., M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Kornarzyński, W.I. Gruszecki, M. Gagoś. Spektroskopowe badanie kompleksów amfoterycyny B z jonami miedzi. XIV Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2007. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 32. Arczewska, M., G. Czernel, R. Kowalski, W.I. Gruszecki, M. Gagoś. Wpływ jonów K+ i Na+ na agregację amfoterycyny B w świetle badań spektroskopowych. XIV Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2007. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 33. Kornarzyński, K., S. Pietruszewski, M. Arczewska, A. Matwijczuk, G. Czernel, M. Gagoś. Pole magnetyczne jako czynnik stymulujący proces fotosyntezy w pszenicy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze „Agrolaser 2006″ 2006. Lublin.
 34. Hereć, M., M. Gagoś, W.I. Gruszecki. Wpływ pH na organizację molekularną antybiotyku amfoterycyny B XIII Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2006. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 35. Gagoś, M., W.I. Gruszecki. Spektroskopia ATR-FTIR warstw jednocząsteczkowych uformowanych z antybiotyku amfoterycyny B. XIII Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2006. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 36. Arczewska, M., G. Czernel, M. Gagoś, W.I. Gruszecki. Spektroskopowe badania agregacji antybiotyku amfoterycyny B w obecności metali. XIII Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2006. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 37. Hereć, M., M. Gagoś, J. Łaska, A. Sawicka, W.I. Gruszecki. Interaction of the antifungal drug amphotericin B with carotenoidsI. The 14th International Symposium on Carotenoids. 2005. Edinburgh, UK.
 38. Gagoś, M., W.I. Gruszecki. Organizacja molekularna antybiotyku amfoterycyny B w monowarstwach lipidowych: badania za pomocą dichroizmu liniowego w podczerwieni FTIR ATR. XI Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2005. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 39. Gagoś, M. Organizacja molekularna antybiotyku polienowego amfoterycyny B w błonach lipidowych. Badania za pomocą dichroizmu liniowego w spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa; XXXV lat Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie 2005. Lublin.
 40. Gruszecki, W.I., M. Gagoś, M. Hereć, P. Kernen. Antybiotyk amfoterycyna B w błonach lipidowych. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. 2004. Wrocław.
 41. Gagoś, M., M. Kachel, W. Strobel, J. Tys, R. Rybacki. Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku. III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego. 2004. Lublin.
 42. Gagoś, M., W.I. Gruszecki. Organizacja molekularna antybiotyku amfoterycyny B w warstwach jednocząsteczkowych na powierzchni wody. XI Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2004. Kazimierz Dolny Nad Wisłą
 43. Gagoś, M., A. Niewiadomy, R. Koper, W.I. Gruszecki. Agregacja 2-(2,4-dihydroksyfenylo)-5,6-dichlorobenztiazolu (dHBBT) w błonach lipidowych. X Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2003. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 44. Pietruszewski, S., D. Gruszecka, M. Gagoś, R. Łacek. Wpływ pola magnetycznego na chlorofil i karotenoidy w wybranych zbożach w stadium kiełkowania. Ogólnopolska Konferencja: Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. 2002. Kraków.
 45. Gruszecki, W.I., M. Gagoś, M. Hereć, P. Kernen. Organization of antibiotic amphotericin B in model lipid membranes. VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. 2002. Wrocław: Cellular & Molecular Biology Letters. 7: str. 188.
 46. Gagoś, M., M. Hereć, W.I. Gruszecki. The interaction of amphotericin B and zeaxanthin in lipid membranes: a spectroscopic study. VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. 2002. Wrocław. 7: str. 186.
 47. Gagoś, M., W.I. Gruszecki, M. Hereć, R. Koper. Agregacja amfoterycyny B w błonach lipidowych z DPPC zawierających karotenoid zeaksantynę. IX Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2002. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 48. Koper, R., J. Truchliński, A. Więcław, M. Gagoś. Przedsiewna biostymulacja laserowa wiązką nastawną nasion pomidorów. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko Rolnicze. 2001. Lublin.
 49. Gagoś, M., R. Koper, W.I. Gruszecki. Analiza stopnia dimeryzacji antybiotyku amfoterycyny B w błonach lipidowych z DPPC techniką spektroskopii fluorescencyjnej. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. 2001. Cieszyn: Current Topics in Biophysics. 25: str. 67.
 50. Gagoś, M., R. Koper, W.I. Gruszecki. Spectrophotometric Analysis of Organisation of Polyene Antibiotic amphotericin B in Lipid Membranes. International Conference Biophysics and Biology of Environmentally Important Membrane – Active Compounds. 2001. Wrocław: Cellular & Molecular Biology Letters. 6: str. 395.
 51. Gagoś, M., L.E. Misiak, E. Kowalczuk, R. Koper. Wstępne badania wpływu światłem lasera He-Ne na redukcję skażenia ziaren pszenicy jarej grzybami pleśniowymi. IX Szkoła Letnia. Postęp w Mechanizacji Przetwórstwa Żywności. 2000. Krasnobród.
 52. Gagoś, M., L.E. Misiak, R. Koper. Rodnikotwórcze działanie temperatury 200 oC na ziarna pszenicy jarej IX Szkoła Letnia. Postęp w Mechanizacji Przetwórstwa Żywności. 2000. Krasnobród.
 53. Gagoś, M., R. Koper, W.I. Gruszecki. Organizacja antybiotyku amfoterycyny B w błonach lipidowych w świetle badań spektrofotometrycznych. VII Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2000. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
 54. Gagoś, M., R. Koper, W.I. Gruszecki. Spectroscopic properties of the polyene antibiotic amphotericin B in DPPC memebranes. International Conference on Photobiophysics in Technology and Medicine. 2000. Poznań.
 55. Gagoś, M., R. Koper, W.I. Gruszecki. Fluorescencyjne metody badania stopnia dimeryzacji antybiotyku amfoterycyny B w błonach lipidowych z DPPC. VIII Warsztaty Biofizyczne Środowiska Lubelskiego. 2000. Kazimierz Dolny Nad Wisłą.
Powrót na górę