tel: 81 537 59 04 - email: zbk@cell.umcs.lublin.pl

Inne publikacje

Rozdziały w monografiach (co najmniej pół arkusza wydawniczego)

  1. Matwijczuk A., Niewiadomy A., Gagoś M., Spektroskopowe badania wewnątrzcząsteczkowego transferu protonu na przykładzie 2-metyloamino-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4tiadiazolu (MDT), Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2012 r. s.377-385; ISBN 978-83-7784-086-3.
  2. Kamiński DM., Skrzypek A., Gagoś M., Efekt amfoterycyny B na właściwości strukturalne i dynamiczne wielowarstw lipidu fosfatydylocholinowego EYPC, Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2012 r. s.344-350; ISBN 978-83-7784-086-3.
  3. Czernel G, Gagoś M. Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów antybiotyku amfoterycyny B z jonami Cu2+. Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2011 r. s.434-438; ISBN 978-83-227-3227-4.
  4. Arczewska M., Gagoś M., Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów amfoterycyny B z jonami Na+ i K+, Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2011 r. s.439-444; ISBN 978-83-227-3227-4.
  5. Arczewska M., Rój E., Dobrzyńska-Inger A., Grzęda K., Gagoś M. Spektroskopowe badania organizacji molekularnej ksantohumolu w środowisku wodnym i rozpuszczalnikach organicznych. – W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego – Lublin : Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, 2011. – S. 429-433 il. – ISBN 978-83-227-3227-4.
  6. D. M. Kamińnski, A. Matwijczuk, A. Hoser, A Niewiadomy, K. Woźniak. Gagoś M., Charakterystyka chlorku 2-metyloamino-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4-tiadiazolu Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2011 r. s.272-281; ISBN 978-83-227-3227-4.
  7. B. Krajnik, Piątkowski D., Maćkowski S., Gagoś M., Tomaszewska E., Grobelny J., Mikroskopia konfokalna SIL. Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2011 r. s.521-524; ISBN 978-83-227-3227-4.
  8. Czernel G, Gagoś M., Spektroskopowe badania oddziaływań antybiotyku amfoterycyny B z jonami Cu2+. Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS 2010 r. s.146-149; ISBN 978-83-227-3050-8.
  9. M.Gagoś, rozprawa habilitacyjna: „Organizacja molekularna amfoterycyny B w modelowych układach o znaczeniu biologicznym”, 2007. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie. ISSN 0860-4355. 6.65 ark. wyd. (12 pkt.)
  10. Hereć M., Kulma M., Gagoś M., Kwiatkowska K., Gruszecki W.I, Sobota A. (2008) Mechanizm oddziaływania Lizaniny, białka toksyny z błoną zawierającą sfingomielinę. Monografia: Gabryjelska J., Misiak P. Błony Biologiczne. Wydawnictwo Naukowe UP Wrocław, str. 189-193. (4 pkt.)

Artykuły popularnonaukowe

  1. Karwasz G., Gagoś M., Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym, Foton 2013 przyjęty do druku
  2. Gagoś M., Karwasz G., Barwa a struktura związku chemicznego, Chemia w Szkole 2012, (3) 14-25 (http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Chemia.pdf)
  3. Gagoś M., Czy można chodzić po wodzie, Biuletyn informacyjny Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, 2011, (16) 102-109
  4. B. Krajnik, Piątkowski D., Maćkowski S., Gagoś M., Tomaszewska E., Grobelny J., Mikroskopia konfokalna SIL, 2011. LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 2011, 16(6): s. 6-8
  5. Gagoś M., Nauka przygodą życia: VII Lubelski Festiwal Nauki. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2010. 14 nr 4 (56), s. 24

Pozostałe publikacje

  1. Strobel, W., J. Tys, A. Sujak, M. Gagoś, W. Żak, A. Kotlarz, R. Rybacki, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju. Rośliny Oleiste, 2005. XXVI: p. 479 – 488. (5 pkt.)
  2. Gagoś, M., L.E. Misiak, R. Koper, A. Sujak, Zastosowanie techniki EPR do badania wolnorodnikowych własności redukcji skażenia ziarna pszenicy jarej grzybami pleśniowymi, poprzez naświetlanie światłem lasera He-Ne. Inżynieria Rolnicza, 2000(20): p. 85 – 92. (5 pkt.)
  3. Gagoś, M., L.E. Misiak, R. Koper, A. Sujak, Wstępne badania rodnikotwórczego działania temperatury 200 oC na ziarna pszenicy jarej. Inżynieria Rolnicza, 2000. 20(9): p. 93 – 97. (5 pkt.)
  4. Gagoś, M., L.E. Misiak, E. Kowalczuk, R. Koper, Laserowa modyfikacja redukcji skażenia ziarna pszenicy grzybami pleśniowymi. Ekoinżynieria 1999. 2: p. 14 – 19.5.
  5. Gagoś, M., L.E. Misiak, E. Kowalczuk, R. Koper, Wstępne wyniki badania wpływu temperatury 200 oC na ziarna pszenicy jarej oraz modyfikacji światłem lasera He-Ne skażenia ziaren grzybami pleśniowymi. Annales UMCS, Sectio AAA, 1999. LIV(9): p. 93 – 101. (4 pkt.)
Powrót na górę